Bockarna silver_Rityta 1

För Hälsingland - Mot framtiden

HuFF Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hudiksvalls Förenade FF (HuFF), organisationsnummer 887500-1193, kansli Köpmanbergsvägen 1 82450 Hudiksvall (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna, ledarna, spelarna, samarbetspartners, sponsorer, ledare, barn, talanger som deltar vi olika projekt (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Deltagande i föreningens projektverksamhet (sommarlov etc.)
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Kontakt med deltagare i projekt
 • Kontakt med partners, sponsorer
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Deltagande i föreningens projektverksamheter

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Information till partners och sponsorer och potentiella sponsorer

Avtal eller intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

MER I DETALJ OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Är du under 16 år ska du informera din förälder/målsman som ska läsa igenom informationen i policyn och i de fall det handlar om anmälningar till projekt eller liknande är det även din förälder/målsman som ska samtycka till behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i policyn.

1. Allmänt

1.1. Enligt gällande personuppgiftslagstiftning är vi skyldiga att informera dig om att, och hur, vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av medlem i föreningen, eller du som har annan relation till föreningen. Vi, föreningen HuFF, är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du ger oss i samband med ditt medlemskap, anmälan till projekt vi bedriver och/eller de uppgifter vi på annat sätt får in av dig som t ex. partner, sponsor etc. Behandlingen kommer ske i enlighet med våra åtaganden som idrottsförening, och även för att kunna tillhandahålla en hemsida m.m.

1.2. Enligt Riksidrottsförbundets regler måste vi föra medlemsregister och vi behöver även föra närvaroregistrering för att ansöka om och erhålla kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Det är därför viktigt att vi kan uppdatera våra register på ett enkelt och smidigt sätt. Det gör vi genom att använda oss av Idrottonline. Genom Idrottonline tillhandahåller vi även vår egen hemsida där dina kontaktuppgifter kan komma publiceras i egenskap av din roll i föreningen. Det innebär att vi kommer dela med oss av dina personuppgifter till Riksidrottsförbundet och berörda specialidrottsförbunds stödsystem för hantering av licensiering och bidragsansökningar, samt eventuellt andra system vars syfte är att underlätta driften av föreningen.

Om vår behandling

2.1. Personuppgifter är all information som kan identifiera dig. Det innebär att den information som vi lägger in för att föra medlems- och närvaroregister, alltså ditt fullständiga namn, personnummer, medlemskap, kön, e-post, adress och telefon, är personuppgifter.

2.2. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose ditt medlemskap och/eller deltagande i de projekt föreningen driver, och uppfylla våra skyldigheter mot dig som medlem eller delaktig i projekt föreningen driver. Om du slutar vara medlem i föreningen, eller slutar vara deltagare i våra projekt etc. kommer vi att radera dina personuppgifter om det inte finns någon särskild anledning att spara dem, i sådant fall kommer vi att ge information om vad som sparas och varför.

Medicinsk info och bilder

2.3. Utöver de personuppgifter som vi behandlar för att möjliggöra ditt medlemskap, kommer vi även kunna behandla ”medicinsk info” om dig. Medicinsk info är uppgifter om ditt hälsotillstånd som du informerar oss om och är så kallade känsliga personuppgifter. Medicinsk info är bland annat information om allergier, funktionshinder, skador eller annan information som är bra för din tränare eller andra funktionärer att ha kännedom om. Då det gäller just allergier gäller detta även i de projekt föreningen bedriver för barn, ungdomar, talanger och där det förekommer mat.

2.4. Även bilder på dig som vi tar i samband med din idrottsutövning och som vi kan komma att publicerar på hemsidan är personuppgifter. För att vi ska ha rätt att publicera bilder och behandla medicinsk info behöver vi ditt samtycke. Det är naturligtvis helt frivilligt att lämna sådan information, och om du vill så tar vi bort informationen när som helst. Samtycket lämnas t ex. i samband med att du anmäler dig till projekt som föreningen bedriver.

Nyhetsbrev och anpassad information, erbjudanden etc.

3.1. Vi kommer dela med oss av dina personuppgifter till vårt pressrum på Mynewsdesk för att vi ska kunna informera om nyheter, pressmeddelanden, målgruppsanpassa erbjudanden, reklam och för att skicka nyhetsbrev.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.